سایز ایکس رینگ (x-ring)

ایکس رینگ (x-ring)

Quad-Ring یا ایکس رینگها   X Ring می توانند در کاربردهای متنوع ایستاتیک و یا دینامیک به کار روند .با شکل  چهار گوشه ،ایکس رینگها دو قسمت آب بندی در هر طرف دارند .ایکس رینگها  نیاز کمتری به فشرده شدن دارند نا بتوانند آب بندی درستی انجام دهند به همین دلیل عمر مفید بیشتری دارند.

Scroll to Top