فروش پلاستیک PFA

PFA )PerFluoroAlkoxy)

پر فلورو الکوکسی PFA

PFA در بیشتر خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه PTFE تفلون است اما از لحاظ انعطاف 10 برابر بهتر از تفلون می باشد.

Scroll to Top