قیمت کاسه نمد

کاسه نمد Oil Seal

جهت آبندی شافتها مخصوصا دارای حرکت چرخشی هستند مورد استفاده قرار می گیرند.

Scroll to Top