پرس لاستیک

دستگاه پرس لاستیک

بار ونیروی موجود در پرس هیدرولیک با حداکثر فشار موجود در سیلندر تعیین می شود .

Scroll to Top