کلروپرن دنکا

لاستیک کلروپرن نئوپرن CR

کلروپرن CR

کلروپرن های با مصارف عام به دو دسته G شامل: GN,GNA,GRT,GT,GW و W شامل: W,WHV,WRT,WD,WX,WB,WK,TW,TRT تقسیم می شود.

Scroll to Top