packer element for oil

پکر المنت ها Packer

      پکر المنت از قطعات حفاری می باشد که عمدتا در سایزهای استاندارد بالا موجود می باشد.

Scroll to Top