03132661552

استاندارد های مرتبط با صنعت لاستیک

DIN 7715تقسیم بندی لاستیک ها
DIN 7716 نگهداری و انبارداری محصولات لاستیکی
DIN 7724 گروه بندی لاستیک های چقرمه و سخت
DIN 9088 زمان انبارداری برای محصولات لاستیکی
DIN 53504آزمون انبساط و کشش در الاستومرها
DIN 53505آزمون سختی
DIN 53507آزمون پارگی (گسیختگی) در نمونه بریده شده لاستیک
DIN 53508آزمون عمر مصنوعی لاستیک های نرم
DIN 53509آزمون عمر لاستیک خام در برابر ازون
DIN 53512آزمون محاسبه ضربه و حالت ارتجاعی لاستیک ها
DIN 53513تشخیص حالت کشسانی و فنریت در لاستیک و الاستومر ها

 

 

DIN 53515آزمون پارگی لاستیک در حالت پیچش
DIN 53516آزمون دوام لاستیک و الاستومرها در مقابل سایش
DIN 53517محاسبه دقت فشردگی در الاستومر ها
DIN 53519تعیین سختی در لاستیک و الاستومر های نرم (IRHD روش)
DIN 53521تعیین تاثیر مایعات بخار و گاز بر روی لاستیک خام
DIN 53522آزمون مقاومت لاستیک و لاستومر در برابر شکست
DIN 53533آزمون تولید گرما و میزان سایش در هنگام آزمون خستگی در الاستیک ها
DIN 53538استاندارد مرجع لاستیک اکریلونیتریل بوتادین
DIN 53545تعیین رفتار الاستومر ها در دمای پائین
DIN 53456تعیین دمای شکست توسط تنش ( ضربه)
ASTM D 471آزمون تاثیر مایعات بر روی لاستیک ها
ASTM D 746آزمون ضربه در الاستومر ها و پلاستیک ها
ASTM D945آزمون خواص لاستیک در حالت فشردگی و برش
ASTM D1418فهرست اسامی لاستیک ها
ASTM D1600فهرست اختصاری لاستیک و پلاستیک
ASTM D2000طبقه بندی محصولات لاستیکی مورد کاربرد در اتومبیل ها
ASTM D3184ارزیابی کائوچوی طبیعی و تغییر رنگ در لاستیک ها
ASTM D3185ارزیابی کائوچوی استایرن بوتادین
ASTM D3186ارزیابی استایرن بوتادین مخلوط شده با دوده یا کربن
ASTM D3187ارزیابی کائوچوی اکریلو نیتریل
ASTM D1056جذب آب در لاستیک اسفنجی
ASTM D3188ارزیابی کائوچوی بیوتیل
ASTM D3189ارزیابی بوتادین رابر
ASTM D3190ارزیابی کلروپرن
ASTM D3191بررسی دوده در استایرن بوتادین رابر
ASTM D3192بررسی دوده در کائوچوی طبیعی
ASTM D3404ارزیابی کائوچوی ایزوپرن
ASTM D3484برسی دوده و روغن در بوتادیتن
ASTM D3568کائوچوی اتیلن پروپیلن مخلوط شده با دوده
ASTM D3848کائوچوی اکریلونیتریل مخلوط شده با دوده
ASTM D3958کائوچوی بوتیل برم و کلر دار
ASTM D1646تعیین گرانروی در کائوچو ها
ASTM D2084تعیین مشخصات پخت کائوچوها
ASTM D 797سختی لاستیک
ASTM D1415سختی لاستیک
ASTM D2240خستگی لاستیک
ASTM D 573دوام لاستیک در گرمادهی
ASTM D 865دوام لاستیک در گرمادهی
ASTM D 471مقاومت لاستیک در برابر مایعات
ASTM D 518مقاومت در برابر ازون
ASTM D1149مقاومت در برابر ازون
ASTM D 750مقاومت در برابر نور
ASTM D 813رشد ترک در لاستیک
ASTM D 430خستگی در لاستیک
ASTM D1052رشد برشی در لاستیک
ASTM D1630آزمون سایش در لاستیک
ASTM D2228آزمون سایش در لاستیک
ASTM D 412اندازه گیری خواص کششی در دماهای بالا
ASTM D 624مقاومت در لاستیک در برابر پارگی
ASTM D 417تعیین دمای تبلوردر لاستیک
ASTM D 418تعیین دمای تبدیل شیشه ای در لاستیک
ISO 814چسبندگی بین لاستیک و مواد فلزی
ISO 188عمر لاستیک و مواد ترموپلاستیک الاستومر
ISO 179آزمون ضربه ( روش چارپی)
ISO 812نقطه شکست در لاستیک ها
ISO7743مدول فشردگی در لاستیک ها
ISO 815فشردگی لاستیک ها
ISO12244خزش لاستیک ها
ISO 180محاسبه استحکام ضربه ای ( روش ایزود )
ISO11345مواد افزودنی در لاستیک
ISO1853مقاومت الکتریکی لاستیک
ISO12244تغییر طولی درلاستیک و مواد ترمو پلاستیک الاستومر
ISO1817مقاومت لاستیک در برابر مایعات
ISO1431مقاومت لاستیک در برابر ازون
ISO 34 استحکام پارگی در لاستیک ها
ISO12244آزمون کششی در لاستیک و مواد ترمو پلاستیک الاستومر

مقالات مشابه

رفتن به بالای صفحه