03132661552

استاندارد های مرتبط با صنعت لاستیک

 

تقسیم بندی لاستیک ها

DIN 7715

نگهداری و انبارداری محصولات لاستیکی

DIN 7716

گروهبندی لاستیک های چقرمه و سخت

DIN 7724

زمان انبارداری برای محصولات لاستیکی

DIN 9088

آزمون انبساط و کشش در الاستومرها

DIN 53504

آزمون سختی

DIN 53505

آزمون پارگی (گسیختگی) در نمونه بریده شده لاستیک

DIN 53507

آزمون عمر مصنوعی لاستیک های نرم

DIN 53508

آزمون عمر لاستیک خام در برابر ازون

DIN 53509

آزمون محاسبه ضربه و حالت ارتجاعی لاستیک ها

DIN 53512

تشخیص حالت کشسانی و فنریت در لاستیک و الاستومر ها

DIN 53513

 

آزمون پارگی لاستیک در حالت پیچش

DIN 53515

آزمون دوام لاستیک و الاستومرها در مقابل سایش

DIN 53516

محاسبه دقت فشردگی در الاستومر ها

DIN 53517

تعیین سختی در لاستیک و الاستومر های نرم (IRHD  روش)

DIN 53519

تعیین تاثیر مایعات بخار و گاز بر روی لاستیک خام

DIN 53521

آزمون مقاومت لاستیک و لاستومر در برابر شکست

DIN 53522

آزمون تولید گرما و میزان سایش در هنگام آزمون خستگی در الاستیک ها

DIN 53533

استاندارد مرجع لاستیک اکریلونیتریل بوتادین

DIN 53538

تعیین رفتار الاستومر ها در دمای پائین

DIN 53545

تعیین دمای شکست توسط تنش ( ضربه)

DIN 53456

آزمون تاثیر مایعات بر روی لاستیک ها

ASTM D 471

آزمون ضربه در الاستومر ها و پلاستیک ها

ASTM D 746

آزمون خواص لاستیک در حالت فشردگی و برش

ASTM D945

فهرست اسامی لاستیک ها

ASTM D1418

فهرست اختصاری لاستیک و پلاستیک

ASTM D1600

طبقه بندی محصولات لاستیکی مورد کاربرد در اتومبیل ها

ASTM D2000

ارزیابی کائوچوی طبیعی و تغییر رنگ در لاستیک ها

ASTM D3184

ارزیابی کائوچوی استایرن بوتادین

ASTM D3185

ارزیابی استایرن بوتادین مخلوط شده با دوده یا کربن

ASTM D3186

ارزیابی کائوچوی اکریلو نیتریل

ASTM D3187

جذب آب در لاستیک اسفنجی

ASTM D1056

ارزیابی کائوچوی بیوتیل

ASTM D3188

ارزیابی بوتادین رابر

ASTM D3189

ارزیابی کلروپرن

ASTM D3190

بررسی دوده در استایرن بوتادین رابر

ASTM D3191

بررسی دوده در کائوچوی طبیعی

ASTM D3192

ارزیابی کائوچوی ایزوپرن

ASTM D3404

برسی دوده و روغن در بوتادیتن

ASTM D3484

کائوچوی اتیلن پروپیلن مخلوط شده با دوده

ASTM D3568

کائوچوی اکریلونیتریل مخلوط شده با دوده

ASTM D3848

کائوچوی بوتیل برم و کلر دار

ASTM D3958

تعیین گرانروی در کائوچو ها

ASTM D1646

تعیین مشخصات پخت کائوچوها

ASTM D2084

سختی لاستیک

ASTM D 797

سختی لاستیک

ASTM D1415

سختگی لاستیک

ASTM D2240

دوام لاستیک در گرمادهی

ASTM D 573

دوام لاستیک در گرمادهی

ASTM D 865

مقاومت لاستیک در برابر مایعات

ASTM D 471

مقاومت در برابر ازون

ASTM D 518

مقاومت در برابر ازون

ASTM D1149

مقاومت در برابر نور

ASTM D 750

رشد ترک در لاستیک

ASTM D 813

خستگی در لاستیک

ASTM D 430

رشد برشی در لاستیک

ASTM D1052

آزمون سایش در لاستیک

ASTM D1630

آزمون سایش در لاستیک

ASTM D2228

اندازهگیری خواص کششی در دماهای بالا

ASTM D 412

مقاومت در لاستیک در برابر پارگی

ASTM D 624

تعیین دمای تبلوردر لاستیک

ASTM D 417

تعیین دمای تبدیل شیشه ای در لاستیک

ASTM D 418

چسبندکگی بین لاستیک و مواد فلزی

ISO 814

عمر لاستیک و مواد ترموپلاستیک الاستومر

ISO 188

آزمون ضربه ( روش چارپی)

ISO 179

نقطه شکست در لاستیک ها

ISO 812

مدول فشردگی در لاستیک ها

ISO7743

فشردگی لاستیک ها

ISO 815

خزش لاستیک ها

ISO12244

محاسبه استحکام ضربه ای ( روش ایزود )

ISO 180

مواد افزودنی در لاستیک

ISO11345

مقاومت الکتریکی لاستیک

ISO1853

تغییر طولی درلاستیک و مواد ترمو پلاستیک الاستومر

ISO12244

مقاومت لاستیک در برابر مایعات

ISO1817

مقاومت لاستیک در برابر ازون

ISO1431

استحکام پارگی در لاستیک ها

ISO  ۳۴

آزمون کششی در لاستیک و مواد ترمو پلاستیک الاستومر

ISO12244

 

مقالات مشابه

رفتن به بالای صفحه