03132661552

فرم سفارش قطعه

شرکت آراد پلیمر ثمین

 • خدمات درخواستی

 • شرایط عملکرد قطعه

 • Max. file size: 400 MB.
 • حداقل و حداکثر دما
 • مواد شیمایی که دایماً در تماس با قطعه می باشند
 • Reciprocating stroke length, speed and cycle
 • Maximum operational upper and lower range
 • Max. file size: 400 MB.
  لطفا نقشه آن را ارسال نمایید.
 • Groove Width
 • Groove Depth
 • Clearance Gap
 • Groove ID
 • Groove Design Type Description
 • Initial Qty
 • When Needed
 • Target Price
 • Current Supplier
 • Annual Usage
 • اطلاعات تماس

رفتن به بالای صفحه